Робота з художніми творами

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Народні соціально-побутові казки.
Відмінність соціально-побутових казок від казок про тварин та героїко-фантастичних (чарівних).
Народний побут, місце події у соціально-побутовій казці.
Герої, їхні характери, вчинки, мотиви поведінки. Протиставлення персонажів.
Мова соціально-побутової казки.
Зв’язок літературної казки з фольклорною. Письменники-казкарі.
Учень/учениця:
практично вирізняє народну соціально-побутову казку серед інших казок;
пояснює відмінність соціально-побутових казок від казок про тварин та героїко-фантастичних (на конкретних прикладах);
знає назви, сюжети соціально-побутових народних казок, які вивчались на уроках;
читає напам’ять 1 уривок з казки (без діалогу) 35-40 слів;
знаходить у тексті казки уривок з описом народного побуту, місця події;
називає в казках героїв, пояснює їхні вчинки, мотиви поведінки;
визначає персонажів, які протиставляються у казці;
робить висновок про повчальний зміст казок;
використовує зразки мови казки в переказі, розповіді про казку, про її героїв.
розрізняє фольклорну та літературну казку;
пояснює спільне та відмінне у цих казках;
правильно називає прізвища найвідоміших письменників-казкарів та їхні твори;
Легенда як твір-переказ про якісь події, факти, людей, оповитий казковістю, фантастикою). Герої легенд, їхні риси особистості.
практично вирізняє легенду серед інших літературних творів;
називає героїв легенд, їхні риси особистості;
Жанрові особливості віршів, їхня тематика.
Почуття автора та засоби їх вираження у вірші. Зміна почуттів поета в ліричному вірші.
називає ознаки вірша як жанру; теми опрацьованих віршів; визначає у вірші слова, які передають почуття автора;
пояснює як змінюються почуття поета у ліричному вірші (на конкретному прикладі);
читає напам’ять 6 поетичних творів;
Оповідання і повість.
Формування письменником/письменницею читацького враження про зображувані події та героїв твору.
Позитивні й негативні вчинки персонажів; їхні мотиви.
оповідання й повість; називає спільні й відмінні ознаки цих літературних жанрів;
обґрунтовує свій вибір (на конкретному прикладі);
визначає в оповіданні та повісті позитивні й негативні вчинки героїв (персонажів); моральний і етичний характер вчинків героїв та висловлює оцінні судження про них; обґрунтовує свої міркування;
Історичні оповідання для дітей.
практично розрізняє історичні оповідання для дітей, пояснює, що в таких творах йдеться про події (людей), які відбувалися (жили) дуже давно;
Гумористичні твори для дітей, їхній вплив на людину. Авторський вибір слова для характеристики героя, створення комічних ситуацій і т. ін. вирізняє за змістом подій, вчинків героїв гумористичні оповідання серед інших оповідань;
знаходить авторські слова для характеристики героя, створення комічних ситуацій у гумористичних творах, пояснює вибір автора;
використовує авторські слова-характеристики в розповіді про героя, при порівнянні вчинків персонажів;
робить припущення щодо того, як автор формує ставлення читача до зображуваних подій і персонажів творів;
пояснює, що гумор допомагає доброзичливо вказати на певні особистісні якості, робить життя яскравим, оптимістичним, спонукає до добрих справ, а почуття гумору є позитивною властивістю особистості;
читає напам’ять 1 уривок з оповідання обсягом 35-40 слів;
знає напам’ять 7-8 прислів’їв, розуміє їх зміст та пояснює, у якій життєвій ситуації доцільно вживати кожне з прислів’їв; добирає і використовує прислів’я в розповіді про героїв оповідань; співвідносить прислів’я й основну думку оповідання.