Літературознавча пропедевтика

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Тема та основна думка твору Учень/учениця:
визначає тему твору;
визначає (з допомогою вчителя) основну думку твору;
Сюжет і композиція (без уживання термінів).
Початок, основна частина, кінцівка твору (як основні елементи сюжету), їхні взаємозв’язки.
Епізод твору.
Пейзаж, портрет, діалоги (як найпростіші елементи композиції твору).
визначає у структурі епічного твору початок, основну частину, кінцівку;
пояснює їх взаємозв’язок після аналізу твору;
знаходить потрібний епізод у творі за завданням учителя; співставляє ілюстрацію до твору з відповідним епізодом;
знаходить у структурі тексту художні описи природи, зовнішності людини, інших живих істот; пояснює їх роль у творі;
знаходить у тексті діалог;
називає учасників діалогу;
Герой (персонаж) твору.
Головні й другорядні персонажі твору.
Вчинки героїв (персонажів) твору (позитивні та негативні).
визначає головного і другорядного персонажів;
пояснює, який вчинок персонажа є позитивним, а який – негативним і чому (самостійно та з допомогою вчителя) і підтверджує свою думку про вчинок героя твору рядками з тексту;
Автор твору
Взаємозв’язок: автор – твори – книжки; автор – теми.
Формування письменником/письменницею читацького враження про зображувані події та персонажів.
Епізоди з життя й діяльності письменника.
пояснює, що той чи інший письменник/письменниця є автором низки творів, низки книжок на певну тему, наводить приклади;
за змістом прочитаного робить припущення щодо того, як автор формує ставлення до зображуваних подій і вчинків персонажів (з допомогою вчителя);
підтверджує свою думку про формування автором твору враження щодо героя твору рядками з тексту (з допомогою вчителя);
розповідає епізоди з життя й діяльності письменників/письменниць, з творами яких ознайомлений під час навчання;
Мова твору
Яскраві, точні, образні вислови, епітети, порівняння, метафори для характеристики персонажів, опису природи.
виділяє у художньому тексті та вживає у своєму мовленні під час характеристики персонажів творів, опису природи яскраві, образні вислови, епітети, порівняння, метафори (без уживання термінів, практично) з твору; пояснює їхню роль у тексті;
Жанр
Жанрові особливості творів.
правильно називає та розрізняє практично жанри творів, з якими ознайомлювався під час навчання;
визначає жанрові ознаки казок про тварин, віршів, оповідань;
визначає жанрові ознаки героїко-фантастичних казок; байок, п’єс (з допомогою вчителя);
називає відмінності між казкою про тварин і героїко-фантастичною казкою, між віршем і байкою, між оповіданням і п’єсою.